Pocket Science е във ваканция 🌴

Научи повече

Правила на кампанията "Нашите пари"

I. Организатор на кампанията

Кампанията "Нашите пари" се организира от "Ей Ем Ай Къмюникейшънс" ООД, ЕИК: 131387546, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г. С. Раковски 135 Б, ет. 2, представлявано от управителя Илияна Юлимирова Александрова-Боева, и “Некст Ди Си” ООД, ЕИК: 2201367752, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Шишман 12, ет. 3, представлявано от управителя Мария Григорова, наричани по-долу „Организатори”.

II. Териториален обхват на кампанията

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.

III. Цел на кампанията

Кампанията „Нашите пари“, наричана по-долу за краткост „кампанията“, цели да популяризира сред подрастващите на възраст между 14 и 18 години финансовите знания. С участието си в кампанията те могат не само да придобият полезни знания и умения, но и да спечелят награди. Участието в кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/или услуги на Организаторите.

IV. Период на кампанията

Кампанията и регистрацията за наградите в нея включително ще се проведат от 07.02.2018 г. до изчерпване на количествата.

V. Участници в кампанията

Участник в кампанията с право да печели награди може да бъде всяко физическо лице на възраст между 14 и 18 години, включително, учещо в гимназия между 8 и 12 клас включително, с валидна регистрация във Facebook. Други лица могат да попълват тестовете и да гледат обучителните видеа, но няма да имат право да получават награди.

VI. Механизъм на кампанията

Посредством специално създадения сайт на кампанията, достъпен на https://pocketscience.bg, участниците могат да се регистрират със своите Facebook профили и да попълнят тестовете, придружени от обучителни видеа на финансова тематика. Всеки успешно попълнен тест, в който всички отговори са познати правилно, носи на участниците броя точки, посочен за съответния тест. Всеки опит за отговаряне правилно на даден тест може да се случи в до две стъпки. При първата стъпка участниците изпращат своите отговори на всички въпроси. Въпросите, на които не са успели да отговорят правилно (ако има такива), се връщат във втората стъпка -- в нея те могат да коригират грешните си отговори. Ако във втората стъпка отговорят правилно на сгрешените в първа стъпка въпроси, печелят точките за теста. Ако не отговорят правилно на всички сгрешени в първа стъпка въпроси, не печелят точки от теста. При следващ опит за отговаряне на въпросите преминават през същите две стъпки. Всеки участник има неограничен брой опити да попълни правилно всеки един от тестовете. Спечелените с отговори на тестове точки участниците могат да разменят за специалните награди в кампанията.

VII. Награди

Участниците в кампанията могат да разменят натрупаните си в кампанията точки за следните награди:
• Синя тениска “Deposit Queen” – срещу 100 точки;
• Сива тениска “Fineance” – срещу 100 точки;
• Черна тениска с джоб “I keep my money in the clouds” – срещу 100 точки;
• Черна тениска “Fineance – срещу 100 точки;
• Сива тениска “Savings 4 life” – срещу 100 точки;
• Черна тениска с джоб “0% interest” – срещу 100 точки;
• Синя тениска “Debit Cardio” – срещу 100 точки;
• Черна тениска “I keep my money in the clouds” – срещу 100 точки;
• Реглан “Fineance” – срещу 220 точки;
• Реглан “Home a loan” – срещу 220 точки;
• Реглан “0% interest” – срещу 220 точки;
• Реглан “Deposit Queen” – срещу 220 точки;
• Розово худи “Fineance” – срещу 300 точки;
• Сиво худи “Debit Cardio” – срещу 300 точки;
• Сиво худи “Home a loan” – срещу 300 точки;
• Розово худи “0% interest” – срещу 300 точки;
• Сиво худи “Deposit Queen” – срещу 300 точки;
• Розово худи “Savings 4 life” – срещу 300 точки;
• Черна шапка “Fineance” – срещу 150 точки;
• Черна шапка “0% interest” – срещу 150 точки;
• Бяла шапка “Deposit Queen” – срещу 150 точки;
• Бяла шапка “I keep my money in the clouds” – срещу 150 точки;
• Нашивка “I keep my money in the clouds” – срещу 30 точки;
• Нашивка “Deposit Queen” – срещу 30 точки;
• Нашивка “0% interest” – срещу 30 точки;
• Нашивка “Savings 4 life” – срещу 30 точки.

VIII. Спечелване на наградите

За да разменят натрупани точки за награда, участниците следва:
• да влязат със своя профил в сайта на кампанията;
• да имат достатъчно натрупани точки за получаване на съответната избрана от тях награда;
• да има наличност от избраната от тях награда.

Всеки участник в кампанията може да размени точки само за една от всеки тип награди (т.е. да получи не повече от една награда от всеки тип) -- до изчерпване на своите точки и до изчерпване на количествата награди -- във всеки един момент в рамките на периода на кампанията.

Точките и наградите не могат да бъдат разменяни за парична равностойност.

Служители на Организаторите, както и членове на техните семейства (съпруг/съпруга, родители, брат, сестра, деца), могат да участват в кампанията и да отговарят на тестовете, но не могат да получават награди.

Участник губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на кампанията.

ІX. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участникът следва да поръча избраната от него награда през сайта на кампанията, като въведе нужните за доставката данни -- своите имена, адрес на доставка на територията на България, телефон за контакт.

При успешно поръчване участникът ще получи потвърждение в сайта с пояснение в какъв срок може да очаква доставката. Не е нужно допълнително потвърждение от страна на участника, че желае да получи наградата.

Наградите могат да бъдат доставени на адреси в рамките на Република България. Първоначалната доставка до адреса е за сметка на Организаторите.

Ако участник е предоставил неточен адрес или не бъде открит на адреса, куриерът оставя съобщение, че е направил посещение (съобщението се залепя на входната врата на апартамента или на сградата), след което се свързва с печелившия участник еднократно на посочения от последния телефонен номер.

Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес, наградата остава в съответния офис на куриерската фирма до 2 седмици, след което се връща на Организаторите. Организаторите не носят отговорност за недоставяне на награда в този случай.

При установени невалидни данни по време организирането на изпращане на пратките, поръчката се анулира автоматично и Организаторите не носят отговорност. Отговорност на Получателя на Наградата е да предостави валидни данни при поръчката.

Х. Обработване на лични данни

Организаторите декларират, че кампанията се провежда при спазване на изискванията на приложимото българско и европейско законодателство за защита на личните данни. Организаторите, в качеството си на администратори/ обработващи на лични данни, се задължават да събират, обработват и съхраняват личните данни на участниците/техните настойници/ родители единствено за следните целите: провеждане на кампанията, определяне на печелившите участници и предоставяне на наградите.

Личните данни на участниците/ техните настойници/ родители се обработват въз основа на даденото от тях при регистрацията за участие доброволно изрично съгласие. При липса на съгласие участието в кампанията и получаването на наградите няма да бъде възможно.

Личните данни на участниците/ техните настойници/ родители могат да бъдат предоставени на:
• куриери или други доставчици – във връзка с доставката на наградите;
• консултанти на Организаторите (правни съветници, адвокати и др. подобни) – във връзка с уреждането на евентуални спорове относно провеждането и участието им в кампанията.

Личните данни на участниците/ техните настойници/ родители ще се обработват за срока на кампанията, след което ще бъдат унищожени.

Участниците/ техните настойници/ родители имат право по всяко време:
• да изискват актуализация на личните си данни, информация относно ползването на личните данни, както и изтриване на данните;
• ограничаване на обработването на лични данни, свързани с тях;
• право на преносимост на данните;
• право на жалба до Комисията за защита на личните данни – в случай на нарушения във връзка с обработването на данните.

Участниците/ техните настойници/ родители имат право по всяко време да оттеглят даденото съгласие за обработване на личните им данни, като изпратят имейл на посочените по-долу лица за контакт.

XI. Бисквитки

Информираме ви, че с цел събиране на информация за вашето поведение на сайта на кампанията, се използват „бисквитки”, с цел да идентифицираме участниците, да осигурим оптимално използване на сайта и да повишим ефикасността и функционалността на сайта. „Бисквитките“ са файлове с информация, които се съхраняват на вашето устройство (компютър, таблет, мобилен телефон и др.), имащи за цел да улеснят комуникацията между участниците и сайта.

Вие имате правото да отхвърлите използването на „бисквитки”. Дори при дадено съгласие от ваша страна относно използването на „бисквитки“, вие можете да изберете да блокирате или изтриете „бисквитките“ по всяко време от настройките на вашият браузър. Моля, имайте предвид, че без „бисквитки“ няма да имате достъп до някои от функциите на сайта и/или сайтът може да не функционира правилно. За повече подробности, моля запознайте се с Политиката за бисквитки на сайта, публикувана на сайта https://pocketscience.bg.

XII. Други условия

Настоящите условия и правила са публикувани на сайта на кампанията https://pocketscience.bg.

Организаторите на кампанията имат право, с което участниците се съгласяват, да променят и допълват настоящите условия и правила по всяко време, като публикуват съответните изменени/допълнени условия и правила на https://pocketscience.bg. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. Участниците нямат право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност, както и да прехвърлят наградата на друго лице.

Всеки участник в кампанията, съответно негов родител/настойник, се съгласява и приема, че спечелването на награда в кампанията може да породи допълнителни разходи за него, които не са включени в наградата (напр. транспортни разходи и др., които настъпват след първоначалната доставка на наградата). Всеки участник, респ. негов родител/настойник, е отговорен за заплащането за негова сметка на всички такива разходи. Организаторите не носят отговорност за вреди, настъпили във връзка с използването на награда.

С факта на влизане със своя Facebook профил в сайта на кампанията и потвърждаване на участието си в нея, всеки участник се съгласява изцяло с настоящите условия и правила и се задължава да ги спазва.

Организаторите не носят отговорност при настъпване на обстоятелства извън техния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет или при предоставяни от трети лица услуги извън контрола на Организаторите и др. под.

Организаторите имат неотменимо право да прекратят изцяло кампанията по всяко време, в случай че установят злоупотреби, нарушаване на настоящите правила, или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването ѝ. В тези случаи Организаторите не дължат каквито и да са компенсации на участниците в резултат на прекратяване на кампанията.

Организаторите си запазват правото да предприемат всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на кампанията и/или на Организаторите. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде уведомен от Организаторите на имейла, с който участникът е регистриран в кампанията.

Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. За целия период на кампанията всички заинтересувани могат да задават въпроси във връзка с нейното провеждане на лицата и данните за контакт, посочени по-долу:

hello@pocketscience.bg.


  • Включи своето училище!

    Знаем, че и твоето училище може да говори за финансите на разбираем език. Направи го част от инициативата, като подпишеш петицията.

    Подпиши петицията
  • Защо го правим?

    Финансите не са толкова сложни, колкото звучат. А и винаги е от полза да знаеш повече за тях и за правата си.

    Научи повече

Използваме сесийни бисквитки, за да подобрим навигирането в нашия уеб сайт и бисквитки на трети страни, зададени от Гугъл Аналитикс и Фейсбук. Моля съобразете, че ограничаването на бисквитките ще блокира или ограничи функционалността на нашия уеб сайт.

Съгласявам се Политика за поверителност

заедно с твоята ваканция започва и тази на Pocket Science 🌴

Ако смяташ, че финансовата грамотност трябва да присъства като предмет и в твоето училище, попълни петицията.

Подпиши петицията

Ако искаш да научиш още нещо за финансите на разбираем език, винаги можеш да гледаш още видеа.

Гледай още уроци